فیلم | علوم شناختی چه کمکی به رسانه‌ها می‌کند؟

محمدرضا بیگدلی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص علوم شناختی صحبت کرد.