معرفی کنفرانس

در سال‌های اخیر اهمیت علوم شناختی روز به روز در حال افزایش است چرا که این حوزه دانشی با ذهن و تفکر به برون آمده از مغز ارتباط دارد.

فرآیند دیداری و شنیداری از مهم‌ترین ورودی‌های مغز است که بخش اعظم مسیرهای علوم شناختی را فعال می‌کند. این اطلاعات ورودی را می‌توان از نظر منابع اطلاعات به ۴ دسته تقسیم کرد.

۱. اطلاعات مربوط به خود فرد که حوزه خودشناسی انسان را می‌سازد و هویت و انسان شناسی را در بر می‌گیرد.

۲. اطلاعات مربوط به انسان‌های دیگر با زمینه‌سازی ارتباط جمعی و جامعه‌شناسی که کمیت و کیفیت ارتباط با سایرین را تشکیل می‌دهد.

۳. اطلاعات ورودی از طبیعت شامل موجودات جاندار و بی جان را تشکیل می‌دهد و همانند ورودی‌های دیگر شامل فلسفه خاص هر یک از مولفه‌ها نیز هست.

۴. ورودی اطلاعات حسی از جهان متافیزیک مانند شنیدن و تصور‌های ذهنی.

۳ مولفه اول در حافظه و مولفه آخر در فراحافظه ثبت می‌گردد و نمود بیرونی آن گرایش‌های مذهبی است. در نهایت به ۴ بعد فوق علاوه بر حافظه، زبان و هیجان نیز اضافه می‌شود.

در دنیای امروز که فضای مجازی و رسانه حرف نخست را می‌زند، رسانه جایگاه ممتازی دارد چرا که تمامی مولفه‌های فوق را از طریق فیلم، موسیقی، خبر و هنر ارائه می‌کند به ویژه اگر منبع انتقال اطلاعات موثق باشد مانند خبرگزاری یا رادیو و تلویزیون بنابراین پرداختن به تولید علم در این زمینه و توسعه فناوری‌های شناختی در زمینه رسانه بسیار اهمیت دارد و کنفرانس به این مهم می‌پردازد.