محورهای کنفرانس

 • روش‌های تحقیق در علوم شناختی و رسانه
 • فلسفه ذهن و رسانه
 • انسان ‌شناسی و زبان شناسی شناختی و رسانه
 • علوم اعصاب و رسانه
 • هوش مصنوعی و رسانه
 • علوم تصمیم و رسانه
 • روان‌شناسی شناختی و رسانه
 • جامعه‌شناسی شناختی و رسانه
 • اقتصاد رفتاری و رسانه
 • بازاریابی عصبی و رسانه
 • سیاستگذاری عمومی و رسانه
 • تربیت فردی و رسانه