راهنمای نگارش مقالات

قبل از مبادرت به ارسال مقاله، پیشنهاد می‌شود که جهت آگاهی از نحوۀ ارسال و بارگذاری مقالۀ خود حتماً راهنمای خلاصه مقاله را مطالعه فرمایید.
پیش از ارسال مقاله، لازم است به عنوان یک کاربر در پایگاه کنفرانس ثبت نام صورت پذیرد. سپس با نام کاربری و کلمه عبور به پایگاه وارد شده و از طریق گزینه ارسال مقاله تمام مراحل ارسال طی شود. تمام مراحل دریافت، داوری و پیگیری آخرین وضعیت مقالات ارسالی از طریق پایگاه کنفرانس انجام می شود، لذا در به خاطر سپاری نام کاربری و رمز عبور دقت کافی به عمل آید.

 

                                                                 راهنمای نگارش خلاصه مقالات                                                                                   

  • خلاصه مقالات به زبان فارسی یا انگلیسی قابل ارائه می باشند.
  • خلاصه مقالات باید شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان، نام سازمان تمامی نویسندگان، دانشگاه، مرکز تحقیقات و یا هر سازمانی که حمایت و تصویب کار تحقیقی را بر عهده داشته است باشد.
  • برای نگارش تمامی اجزاء از فونت Times New Roman استفاده گردد.
  • عنوان مقاله به صورت Bold و با فونت اندازه 14 نگارش گردد.
  • نام نویسندگان با فونت اندازه 12 نگارش گردد، زیر نام نویسنده ارائه دهنده مقاله خط کشیده شود.
  • سازمان نویسندگان (Affiliation) با فونت اندازه 11 و Italic  نگارش گردد.
  • متن خلاصه مقاله با فونت اندازه 12 و سر تیتر‌ها به صورت Bold نگارش گردد.
  • حاشیه از هر طرف 2 سانتی‌متر منظور گردد.
  • تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان و سازمان (Affiliation) حداکثر 350 کلمه می باشد.
  • خلاصه مقالات باید شامل اجزاء زیر باشد:

مقدمه (Introduction)
روش کار (Method)
نتایج (Result)
نتیجه‌گیری (Conclusion)
کلید واژه (Keywords)